Ett tak för miljön

När du väljer tak från Protan, gör du ett val för framtiden. Du skyddar de värden som betyder mest för dig; människorna nära dig, byggnader och hem - och kanske mest av allt -miljön vi alla är en del av.

Tak för framtiden

När du väljer tak från Protan, gör du ett val för framtiden. Du skyddar de värden som betyder mest för dig; människorna nära dig, byggnader och hem - och kanske mest av allt -miljön vi alla är en del av.

Vi på Protan är stolta över att bidra till Boverkets miljömål 2020 (http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/) genom korta och ytoptimerade transporter, att aktivt jobba med att minimalisera kemikalier i våra produkter och genom att erbjuda klimat- och energianpassade taklösningar som möter framtidens utmaningar.

Våra miljövänliga tätskikt svetsas med varmluft och säkrar därmed en fossilfri installation samtidigt som det hindrar fara för brand på taket i jämförelse med tätskikt av asfalt.

Ett av marknadens minsta CO2 fotavtryck på tak

Våra termoplastiska tätskikt har marknadens minsta CO2 fotavtryck på platta tak. Ingen av våra råvaror står på REACH kandidatlista, och våra tätskikt har EPD miljödeklaration som dokumenterar resursanvändning och miljöpåverkan genom hela produktens levnadstid. När du väljer ett tak från Protan, gör du ett val för framtiden!

Vi var ett av de första företag som dokumenterade sin kvalité med en EPD – ett dokument som dokumenterar en färdig produkts miljöprofil på ett standardiserat och objektivt sätt. EPD står för Environmental Product Declaration. EPD Norge är medlem i ECO-Platform.

Protan har som mål att ta globalt ansvar för miljön. I vårt miljöarbete samarbetar vi med organisationer, leverantörer och kunder. Dessutom samarbetar vi tätt med myndigheter, intresseorganisationer och branscher för att skapa miljöförbättringar i ett långsiktigt perspektiv. Protan är en aktiv deltagare i den europeiska miljöorganisationen RoofCollect som samlar in och recirkulerar uttjänt material.

Protans produkter tillverkas i Norge med energi från norsk vattenkraft och vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsstyrningssystem och ISO 14001 miljöstyrningssystem.

Återvinning

Protans produkter är återvinningsbara, och vi har länge varit medlem av den europeiska återvinningssystemet Roof Collect. Vi erbjuder därför återvinning av termoplastiska produkter när deras levnadstid är över. Takduken återvinns och blir till andra nyttiga produkter. 

LCA - livscykelanalys

Ladda ned vår Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration).

Protan takduk - en av marknadens bästa EPDer från vagga till vagga och som också kvalificerar till poäng i miljöcertifieringssystem som BREEAM, LEEAD och Miljöbyggnad. 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

BREEAM är världens äldsta (1990) och Europas ledande miljösertifieringsverktyg för byggnader. Målet är att motivera till en hållbar design och byggnad genom hela byggprojektet. Certifieringen är baserad på dokumenterad miljöprestation i nio kategorier; ledning, hälsa- och innemiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, arealanvändning och ekologi samt förorening.

Tilldelning av Breeam-poäng baseras på EPD (Environmental Product Declaration). En EPD är ett kortfattat tredjeparts verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestation genom hela livscyklen.

The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999.

LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Protan har EPDer med goda resultat för hela takdukens levnadstid på sina produkter.

Se några av våra referensprojekt här!

ECO product är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran och ingår i denna databas som de enda produkterna inom den aktuella gruppen.

http://www.eco-platform.org/

Samarbete med Bellona

Protan samarbetar med Miljöstiftelsen Bellona, och jobbar blant annat för utsläppsfria byggarbetsplatser och hållbara taklösningar.

  • Protan har fokuserat på miljö och hållbarhet under lång tid, och är därför en naturlig samarbetspartner för oss, säger Nils Bøhmer, förståndare på Bellona.
  • Vi blev interesserade för Protan därför att ni ser på hela kretsloppet när produktens hållbarhet blir utvärderad. EPDer visar att Protans lösningar har ett väsentligt lägre CO2 fotavtryck än traditionella tätskikt. Och Protan tänker inte bara vagga till grav, men vagga till vagga och har ett återvinningssystem för sina produkter. Detta är en bristvara i byggbranschen, och det är viktigt för att för att efterfölja kraven på utsläppsfria byggarbetsplatser, säger Nils Bøhmer.
  • Bellona är en tung och viktig röst i debatten om hållbara lösningar i näringslivet, och vi är säkra på att samarbetet med miljöstiftelsen kommer att bidra till ett ännu starkare fokus på hållbara lösningar i branschen, säger koncernchef Erik Øyno på Protan.

 

PRODUKT- OCH TAKLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. På Protan strävar vi mot att minimalisera det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vårt BASTA-godkännande och i Byggvarubedömningen. Läs mer här.

ENERGI- OCH KLIMATANPASSNING

Protan BlueProof - löser en del av översvämningsproblematiken

Protan har utvecklat ett system som löser en del av utmaningarna med extrem nederbörd; Protan BlueProof - ett revolutionerande vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. Protan BlueProof omdefinierar takets betydelse; vatten på taket ska inte längre bort så fort som möjligt – det ska fördröjas.

De flesta platta tak i Sverige är byggda för att tåla stor vikt. Därför kan taket göras om till ett tillfälligt dagvattenmagasin. På det sättet utvidgar vi takets funktion.

Genom att utvidga takets funktion, utnyttjar Protan BlueProof befintliga ytor för dagvattenhantering. På detta sätt behöver man inte investera i andra lösningar som kräver nya ytor. Detta gör Protan BlueProof till den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden.

Protan Solar Roof

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Källa: Svensk Solenergi (Sveriges branschorganisationen för solenergi).

Protan Cool Roof har bland de bästa solreflektionsvärdena på marknaden för denna typ av produkter och bidrar till ett optimalt Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.